Pravila Nagradne Igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Pulse rančevi nagradna igra“

 

 1. Priređivač nagradne igre

 

Priređivač nagradne igre  Pulse rančevi nagradna igra”  je „PULSE DESIGN” d.o.o. Banja luka sa sjedištem u ulici Jovana Bijelića bb, matični broj 57-01-0001-12, JIB 4403396980004 (u daljem tekstu: Priređivač).

 

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije Priređivača.

 

 1. Vrijeme trajanja nagradne igre

 

Nagrada igra se organizuje u sledećem periodu:

 

Početak: 18.08.2017. (00:01 časova)

Kraj:        15.09.2017. (23:59 časova).

 

 1. Mjesto priređivanja nagradne igre

 

Nagradna igra se priređuje u maloprodajnim objektima koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine kao i putem Internet prodavnice (Web Shop) Priređivača.

 

 1. Visina nagradnog fonda i vrsta dobitka

 

Vrijednost nagradnog fonda je  4.440,00 KM sa PDV-om, a sastoji se od sljedećih nagrada:

 

  KOLIČINA VRIJEDNOST POJEDINAČNE NAGRADE (KM) UKUPNA VRIJEDNOST

(KM)

1.     NAGRADA “i PHONE 7” 1 1.565,00 1.565,00
2.     NAGRADA HOVERBOARD Xplorer 4 475,00 1.900,00
3.     NAGRADA BICIKL Xplorer Board 5 195,00 975,00

 

 

 1. Pravo učestvovanja i način izvlačenja dobitnika

 

Čl. 1

 

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine  koja:

 • posjeduju fiskalni račun kao dokaz o kupovini Pulse ranca u bilo kojem maloprodajnom objektu ili Internet prodavnici, ne stariji od 01.05.2017.
 • registruju se na Internet prodavnici priređivača nagradnaigra.pulsebih.com u periodu trajanja nagradne igre, odnosno počev od 18.08.2017. u 00:01 čsaova do 15.09.2017. u 23:59 časova.

 

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, zaposleni u maloprodajnim objektima, članovi komisije kao i najuži članovi porodica nabrojanih lica (roditelji, deca, braća, sestre, bračni i vanbračni partner, usvojilac, usvojenik, staratelj) kao i lica koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, bez obzira da li su u srodstvu ili ne.

 

 

Čl. 2

Lica iz člana 1. ovih Pravila koja se uredno registruju na Internet aplikaciji na sajtu www.nagradnaigra.pulsebih.com u periodu 18.08.-15.09.2017. i popune aplikaciju uredno i tačno sa podacima (ime i prezime, adresa, mjesto, email, naziv maloprodajnog objekta gdje je kupljen ranac, fotografija fiskalnog računa na kupljenom rancu) dobijaju putem mail-a jedinstveni kod (kupon) smatraju se učesnicima nagradne igre. Učesnici su dužni da čuvaju originalni fiskalni račun i email u kome im je dodjeljen kod (kupon).

Čl. 3

Po završetku nagradne igre,  dobitnici nagrada se određuju putem metoda slučajnog izvlačenja pred tročlanom komisijom određenom od strane Priređivača putem javnog izvlačenja. Izvlačenje svake nagrade pojedinačno se vrši pomoću softwera pod nazivom “RANDOM PICKER” metodom slučajnog odabira. Komisija provjerava regularnost izvučenih kodova i cjelokupnog postupka izvlačenja te o tome sačinjava zapisnik.

Ukoliko komisija utvrdi da je izvučeni kod neregularan, pristupiće se ponovnom izvlačenju.

 

Izvlačenje dobitnika biće održano dana 16.09.2017.god. u 12:00h u prostorijama Priređivača.

 

Član 4.

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici popunili pri registraciji u roku od 7 dana od izvlačenja dobitnika.

Ukoliko Priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 7 dana od dana izvlačenja dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu, izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije.

 

 1. Način objavljivanja nagradne igre i rezultata nagradne igre

 

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama,najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre a po odobrenju od Ministarstva finansija Federacije BiH i Ministarstva finansija Republike Srpske. Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnim  Nezavisnim novinama.

 

 1. Način i rok isplate dobitaka

 

Rok za podizanje nagrada je 7 dana po objavljivanju dobitnika u dnevnim novinama.

 

Dobitnici će moći preuzeti nagrade (uz identifikacioni dokument) u maloprodajnim objektima u kojima su učestvovali u nagradnoj igri, tj. u kojima su obavili kupovinu Pulse ranca.

 

Dobitnici nemaju pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, niti zamjenu za druge nagrade ili usluge. Dobitnici prihvataju uslov da njihovo ime, prezime i adresa budu objavljeni u dnevnoj štampi, te da slike, audio i video materijal mogu biti korišteni u reklamne i komercijalne svrhe, a bez dalje naknade.

 

 1. Postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja

 

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili slučaja koji ne zavisi od volje Priređivača, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena i u maloprodajnim objektima, te se o istom obavještava Ministarstvo finansija Federacije BiH i Ministarstvo finansija Republike Srpske.

 

 1. Porezi

 

Priređivač nije odgovoran za plaćanje poreza ili bilo kakve druge finansijske obaveze po pitanju uručenih nagrada. Dobitnik nagrade se smatra obaveznim da podmiri sve eventualne poreske dadžbine.

 

 1. Ostalo

 

Sve eventualne sporove između Priređivača i dobitnika u vezi s Nagradnom igrom, strane će rješavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju nadležan je sud u Banjoj Luci.

 

U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade, ili roka nagradne igre, prestaju sve obaveze i odgovornosti Priređivača, prema dobitniku.

 

Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva finansija Federacije BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske i objave u dnevnim novinama.                                            

 

 

ZA   PRIREĐIVAČA

DIREKTOR

Leonardo Čekić